برچسب: طبیعت های خرامه

شهرستان خرامه

شهرستان خرامه

شهرستان خرامه مساحت: ۱۵.۹۳ هکتار ارتفاع: ۱۵۰۰ متر محدوده: از شمال به شهرستان ارسنجان، از جنوب به شهرستان سروستان، از شرق و شمال به بخش آباده طشک از شهرستان نیریز، از غرب بهب بخش مرکزی و زرقان ازتوابع شهرستان شیراز محدود است. بخش ها: مرکزی و کربال شهرها: خرامه و سلطان شهر دهستان ها: دهقانان، […]

بیشتر بخوانید