برچسب: – حمام کزمان

شهرستان استهبان

شهرستان استهبان

شهرستان استهبان مساحت: 19.86 هکتار ارتفاع: 1300 متر محدوده: از شمال به دریاچه بختگان، از جنوب به کوه های تودج و غرب به دشت رونیز و شرق به کوه های داراب و ایج بخش ها: مرکزی و رونیز شهرها: استهبان، رونیز، ایج دهستان ها: خیر، رونیز، ایج شهرستان استهبان به مرکزیت شهر استهبان در شرق […]

بیشتر بخوانید