تور فرانسه از شیراز

  تورهای فرانسه
  (فرانسه – بلژیک – هلند – سوئیس – ایتالیا)

  تاریخ حرکتمدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت (۴ تا ۱۱ سال)کودک بدون تخت
  ویژه پاییزفرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو
  +
  نرخ پرواز
  ۱۶۹۰ یورو
  +
  نرخ پرواز
  ۴۹۰ یورو
  +
  نرخ پرواز
  ۸۹۰یورو
  +
  نرخ پرواز
  ۲۶ مهرفرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۳ آبان
  ۱۰ آبان
  ۱۷ آبان
  ۲۴ آبان
  فرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۱ آذر
  ۸ آذر
  ۱۵ آذر
  ۲۹ آذر
  فرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۲۶ مهر
  ۳ آبان
  ۸ آذر
  فرانسه-بلژیک-هلند ( ۷ روز )*۴
  ۴ شب پاریس-بروکسل+ ۲ شب امستردام
  TK۱۳۹۰ یورو۱۹۹۰ یورو۱۲۹۰ یورو۶۹۰ یورو
  ۲ آبان
  ۷ آذر
  فرانسه-سوییس(۷ روزه)*۴
  ۳ شب پاریس + ۳ شب زوریخ
  TK۱۳۹۰ یورو۱۹۹۰ یورو۱۲۹۰ یورو۶۹۰ یورو
  ۲۵ مهرفرانسه – اسپانیا ( ۸ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس + ۳ شب بارسلون
  TK۱۳۹۰ یورو۱۹۹۰ یورو۱۲۹۰ یورو۵۹۰ یورو
  ۲۶ مهر
  ۱۰ آبان
  ۱۵ آذر
  فرانسه- ایتالیا – اسپانیا (۱۱ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس+ ۳ شب رم + ۳ شب بارسلون
  TK۲۲۹۰ یورو۳۲۹۰ یورو۲۱۹۰ یورو۸۹۰ یورو
  ۲۹ مهر
  ۲۰ آبان
  ۱۱ آذر
  فرانسه – ایتالیا (۸ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس + ۳ شب رم
  TK۱۳۹۰ یورو۱۹۹۰ یورو۱۲۹۰ یورو۵۹۰ یورو
  ۲۶ مهرفرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۳ آبان
  ۱۰ آبان
  ۱۷ آبان
  ۲۴ آبان
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۷آبانسوییس- فرانسه ( ۶ روز ) *۴
  لوگانو- پاریس
  TK۱۱۸۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۴۰ یورو
  ۱ آذر
  ۸ آذر
  ۱۵ آذر
  ۲۲ آذر
  ۲۹ آذر
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو

  توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵
  تاریخ حرکتمدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت (۴ تا ۱۱ سال)کودک بدون تخت
  ۶ دی
  ۱۳ دی
  ۲۰ دی
  ۲۷ دی
  فرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۸ بهمن
  فرانسه-بلژیک-هلند ( ۷ روز )*۴
  ۴ شب پاریس-بروکسل ۲ شب امستردام
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۴ بهمن
  ۱۸ بهمن
  فرانسه-سوییس(۷ روزه)*۴
  ۳ شب پاریس ۳ شب زوریخ
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۱ بهمن
  ۲ اسفند
  فرانسه- ایتالیا – اسپانیا (۱۱ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس ۳ شب رم ۳ شب بارسلون
  TK۲۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۳۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۲۱۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۲ دی
  ۲۳ دی
  ۱۴ بهمن
  ۲۸ بهمن
  فرانسه – ایتالیا (۸ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس ۳ شب رم
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۵۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۳ دی
  ۲۰ دی
  ۲۷ دی
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۴ بهمن
  ۱۱ بهمن
  ۱۸ بهمن
  ۲۵ بهمن
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط

  توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵
  تور فرانسه پاییز ۹۸
  تاریخ حرکتمدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت (۴ تا ۱۱ سال)کودک بدون تخت
  ویژه پاییزفرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو
  +
  نرخ پرواز
  ۱۶۹۰ یورو
  +
  نرخ پرواز
  ۴۹۰ یورو
  +
  نرخ پرواز
  ۸۹۰یورو
  +
  نرخ پرواز
  ۲۶ مهرفرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۳ آبان
  ۱۰ آبان
  ۱۷ آبان
  ۲۴ آبان
  فرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۱ آذر
  ۸ آذر
  ۱۵ آذر
  ۲۹ آذر
  فرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۲۶ مهر
  ۳ آبان
  ۸ آذر
  فرانسه-بلژیک-هلند ( ۷ روز )*۴
  ۴ شب پاریس-بروکسل+ ۲ شب امستردام
  TK۱۳۹۰ یورو۱۹۹۰ یورو۱۲۹۰ یورو۶۹۰ یورو
  ۲ آبان
  ۷ آذر
  فرانسه-سوییس(۷ روزه)*۴
  ۳ شب پاریس + ۳ شب زوریخ
  TK۱۳۹۰ یورو۱۹۹۰ یورو۱۲۹۰ یورو۶۹۰ یورو
  ۲۵ مهرفرانسه – اسپانیا ( ۸ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس + ۳ شب بارسلون
  TK۱۳۹۰ یورو۱۹۹۰ یورو۱۲۹۰ یورو۵۹۰ یورو
  ۲۶ مهر
  ۱۰ آبان
  ۱۵ آذر
  فرانسه- ایتالیا – اسپانیا (۱۱ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس+ ۳ شب رم + ۳ شب بارسلون
  TK۲۲۹۰ یورو۳۲۹۰ یورو۲۱۹۰ یورو۸۹۰ یورو
  ۲۹ مهر
  ۲۰ آبان
  ۱۱ آذر
  فرانسه – ایتالیا (۸ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس + ۳ شب رم
  TK۱۳۹۰ یورو۱۹۹۰ یورو۱۲۹۰ یورو۵۹۰ یورو
  ۲۶ مهرفرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۳ آبان
  ۱۰ آبان
  ۱۷ آبان
  ۲۴ آبان
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو
  ۷آبانسوییس- فرانسه ( ۶ روز ) *۴
  لوگانو- پاریس
  TK۱۱۸۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۴۰ یورو
  ۱ آذر
  ۸ آذر
  ۱۵ آذر
  ۲۲ آذر
  ۲۹ آذر
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو۱۶۹۰ یورو۸۹۰ یورو۴۹۰ یورو

  توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵
  تور فرانسه زمستان ۹۸
  تاریخ حرکتمدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت (۴ تا ۱۱ سال)کودک بدون تخت
  ۶ دی
  ۱۳ دی
  ۲۰ دی
  ۲۷ دی
  فرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۸ بهمن
  فرانسه-بلژیک-هلند ( ۷ روز )*۴
  ۴ شب پاریس-بروکسل ۲ شب امستردام
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۴ بهمن
  ۱۸ بهمن
  فرانسه-سوییس(۷ روزه)*۴
  ۳ شب پاریس ۳ شب زوریخ
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۱ بهمن
  ۲ اسفند
  فرانسه- ایتالیا – اسپانیا (۱۱ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس ۳ شب رم ۳ شب بارسلون
  TK۲۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۳۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۲۱۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۲ دی
  ۲۳ دی
  ۱۴ بهمن
  ۲۸ بهمن
  فرانسه – ایتالیا (۸ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس ۳ شب رم
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۵۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۳ دی
  ۲۰ دی
  ۲۷ دی
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۴ بهمن
  ۱۱ بهمن
  ۱۸ بهمن
  ۲۵ بهمن
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط

  توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵

  رزرو تور

   

  تایید کاربر

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!