تور فرانسه از شیراز

  تورهای فرانسه
  (فرانسه – بلژیک – هلند – سوئیس – اسپانیا – ایتالیا)

  تاریخ حرکتمدت و مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت (۴ تا ۱۱ سال)کودک بدون تخت
  ۶ دی
  ۱۳ دی
  ۲۰ دی
  ۲۷ دی
  فرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۸ بهمن
  فرانسه-بلژیک-هلند ( ۷ روز )*۴
  ۴ شب پاریس-بروکسل ۲ شب امستردام
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۴ بهمن
  ۱۸ بهمن
  فرانسه-سوییس(۷ روزه)*۴
  ۳ شب پاریس ۳ شب زوریخ
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۱ بهمن
  ۲ اسفند
  فرانسه- ایتالیا – اسپانیا (۱۱ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس ۳ شب رم ۳ شب بارسلون
  TK۲۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۳۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۲۱۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۲ دی
  ۲۳ دی
  ۱۴ بهمن
  ۲۸ بهمن
  فرانسه – ایتالیا (۸ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس ۳ شب رم
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۵۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۳ دی
  ۲۰ دی
  ۲۷ دی
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۴ بهمن
  ۱۱ بهمن
  ۱۸ بهمن
  ۲۵ بهمن
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۰۶دی
  "سوئیس فرانسه
  زوریخ-پاریس (۷ روزه)۵*"
  TK۱۴۹۰ یورو+ نرخ بلیط
  ۱۸۹۰ یورو+ نرخ بلیط
  ۱۱۴۰ یورو+ نرخ بلیط
  ۶۲۰ یورو+ نرخ بلیط

  توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵

  تورهای فرانسه
  (فرانسه – هلند – اسپانیا – ایتالیا)

  اعتبار تور تا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ به جز ایام ۳۰ آذر تا ۱۵ دی

  مدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت ۴ تا ۱۱ سالکودک بدون تخت ۲ تا ۴ سال
  تور ۵ روز فرانسه (۴ شب پاریس)TK۷۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۱۹۰ یورو + نرخ بلیط۵۰۰ یورو + نرخ بلیط ۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۸ روز فرانسه (۷ شب پاریس)TK۱۰۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۵۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۷ روز فرانسه- هلند (۴ شب پاریس- ۲ شب آمستردام)TK۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۳۰ یورو + نرخ بلیط۵۹۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۸ روز فرانسه- ایتالیا (۴ شب پاریس- ۳ شب رم)TK ۱۰۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۵۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۸ روز فرانسه- اسپانیا (۴ شب پاریس-۳ شب بارسلون)TK۱۰۸۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۷۵۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۱۰ روز فرانسه- ایتالیا- اسپانیا (۳ شب پاریس- ۳ شب رم- ۳ شب بارسلون)TK۱۲۵۵یورو + نرخ بلیط۲۰۹۰ یورو + نرخ بلیط۷۶۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط

  توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵
  تور فرانسه زمستان ۹۸
  تاریخ حرکتمدت و مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت (۴ تا ۱۱ سال)کودک بدون تخت
  ۶ دی
  ۱۳ دی
  ۲۰ دی
  ۲۷ دی
  فرانسه ( ۸ روز ) *۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۸ بهمن
  فرانسه-بلژیک-هلند ( ۷ روز )*۴
  ۴ شب پاریس-بروکسل ۲ شب امستردام
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۴ بهمن
  ۱۸ بهمن
  فرانسه-سوییس(۷ روزه)*۴
  ۳ شب پاریس ۳ شب زوریخ
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۱ بهمن
  ۲ اسفند
  فرانسه- ایتالیا – اسپانیا (۱۱ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس ۳ شب رم ۳ شب بارسلون
  TK۲۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۳۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۲۱۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۲ دی
  ۲۳ دی
  ۱۴ بهمن
  ۲۸ بهمن
  فرانسه – ایتالیا (۸ روز ) *۴
  ۴ شب پاریس ۳ شب رم
  TK۱۳۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۵۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۶ دی
  ۱۳ دی
  ۲۰ دی
  ۲۷ دی
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۴ بهمن
  ۱۱ بهمن
  ۱۸ بهمن
  ۲۵ بهمن
  فرانسه (۸ روز )*۴
  ۷ شب پاریس
  TK۹۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۸۹۰ یورو + نرخ بلیط۴۹۰ یورو + نرخ بلیط
  ۰۶دی
  "سوئیس فرانسه
  زوریخ-پاریس (۷ روزه)۵*"
  TK۱۴۹۰ یورو+ نرخ بلیط
  ۱۸۹۰ یورو+ نرخ بلیط
  ۱۱۴۰ یورو+ نرخ بلیط
  ۶۲۰ یورو+ نرخ بلیط

  توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵
  تور لوکس فرانسه زمستان ۹۸

  تورهای فرانسه
  (فرانسه – هلند – اسپانیا – ایتالیا)

  اعتبار تور تا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ به جز ایام ۳۰ آذر تا ۱۵ دی

  مدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت ۴ تا ۱۱ سالکودک بدون تخت ۲ تا ۴ سال
  تور ۵ روز فرانسه (۴ شب پاریس)TK۷۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۱۹۰ یورو + نرخ بلیط۵۰۰ یورو + نرخ بلیط ۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۸ روز فرانسه (۷ شب پاریس)TK۱۰۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۵۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۷ روز فرانسه- هلند (۴ شب پاریس- ۲ شب آمستردام)TK۱۲۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۹۳۰ یورو + نرخ بلیط۵۹۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۸ روز فرانسه- ایتالیا (۴ شب پاریس- ۳ شب رم)TK ۱۰۹۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۶۵۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۸ روز فرانسه- اسپانیا (۴ شب پاریس-۳ شب بارسلون)TK۱۰۸۰ یورو + نرخ بلیط۱۶۹۰ یورو + نرخ بلیط۷۵۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط
  تور ۱۰ روز فرانسه- ایتالیا- اسپانیا (۳ شب پاریس- ۳ شب رم- ۳ شب بارسلون)TK۱۲۵۵یورو + نرخ بلیط۲۰۹۰ یورو + نرخ بلیط۷۶۰ یورو + نرخ بلیط۷۵% + نرخ بلیط

  توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵

  رزرو تور

   

  تایید کاربر