تور اروپا

  تور اروپا

  تور اروپا
  ویژه اسفند ۹۷ و نوروز ۹۸

  ردیفقارهتاریخ حرکتمدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختهمشاهده پکیج تور
  ۱اروپا۱فروردینانگلستان (۸روز)*۴
  ۷ شب لندن
  TK۱۷۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۳۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۶۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۶۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۲اروپا۲۷اسفند
  ۲فروردین
  ۵فروردین
  فرانسه (۸روز )*۴
  ۷شب پاریس
  TK۱۵۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۱۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۴۵۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۶۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۳اروپا۲۹ اسفندفرانسه-اسپانیا(۹روز)*۴
  ۴شب پاریس +۴شب بارسلون
  TK۲۰۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۸۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۸۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۸۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۴اروپا۲فروردینفرانسه-هلند(۱۰روز)*۴
  ۵شب پاریس+۴آمستردام
  TK۲۴۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۲۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۱۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۰۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۵اروپا۲۶اسفند
  ۴فروردین
  فرانسه –ایتالیا(۹روز)*۴
  ۴شب پاریس +۴شب رم
  TK۲۴۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۴۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۲۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۰۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۶اروپا۲۷ اسفندفرانسه-اسپانیا-ایتالیا(۱۲روز)*۴
  ۴شب پاریس+۴شب بارسلون+۳شب رم
  TK۳۰۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۴۲۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۷۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۲۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۷اروپا۲۷اسفندفرانسه-بلژیک-هلند-آلمان(۱۴روز)*۴
  ۵شب پاریس+۲شب بروکسل+۳شب امستردام+۳شب هامبورگ
  TK۳۳۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۴۶۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۰۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۳۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۸اروپا۲۸اسقندسوییس(۹روز)*۵و۴
  ژنو-۲شب لوزان_مونت خو+۳شب لوسرن-۳شب زوریخ-ابشار راین
  TK۲۵۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۷۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۲۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۰۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۹اروپا۳فروردینسوییس(۹روز)*۵و۴
  ژنو-۲شب لوزان-مونت خو+۳شب اینترلاکن-لوسرن+۳شب زوریخ-ابشار راین
  TK۲۵۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۷۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۲۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۰۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۰اروپا۳فروردینسوییس-فرانسه(۹روز)*۴
  ۴شب زوریخ-ابشارراین-لوسرن+۴شب پاریس
  TK۲۳۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۲۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۰۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۱۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۱اروپا۲۹ اسفندسوئیس – اسپانیا ( ۹ روزه ) *۴
  ۴ شب زوریخ – آبشار راین – لوسرن + ۴ شب بارسلون
  TK۳۱۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۲۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۰۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۱۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۲اروپا۲۸ اسفند
  ۲ فروردین
  سوئیس – آلمان – اتریش( ۱۲ روز ) *۴
  ژنو – ۲ شب لوزان – مونت خو + ۳ شب لوسرن – زوریخ + ۳ شب مونیخ – سالزبورگ + ۳ شب وین
  TK۲۸۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۹۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۵۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۲۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۳اروپا۲ فروردینایتالیا ( ۸ روز ) *۴
  ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس – پیزا + ۳ شب رم
  TK
  QR
  ۲۳۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۲۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۱۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۹۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۴اروپا۲۸ اسفندایتالیا – فرانسه ( ۱۱ روز ) *۴
  ۲ شب ونیز – ۲ شب فلورانس –پیزا + ۲ شب رم +
  ۴ شب پاریس
  TK
  QR
  ۳۰۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۴۰۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۷۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۲۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۵اروپا۲ فروردینایتالیا – سوئیس – فرانسه ( ۱۳ روز ) *۴
  ۲ شب ونیز – ۲ شب میلان – کومو – لوگانو +
  ۳ شب زوریخ – آبشار راین – لوسرن + ۵ شب پاریس
  TK
  QR
  ۳۶۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۴۸۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۴۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۴۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۶اروپا۱ فروردیناسپانیا ( ۱۲ روز ) *۵
  ۴ شب بارسلون + ۴ شب تنریف
  + ۳ شب مادرید
  TK۳۴۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۴۷۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۰۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۴۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۷اروپا۱ و ۸
  فروردین
  اسپانیا ( ۸ روز ) *۵
  ۷ شب بارسلون
  TK
  QR
  ۱۵۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۱۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۴۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۹۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۸اروپا۲۹ اسفنداسپانیا – پرتغال( ۱۱ روز ) *۵
  ۴ شب بارسلون + ۳شب مادرید +
  ۳ شب لیسبون
  TK۲۶۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۶۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۴۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۱۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۱۹اروپا۲۸ اسفندکانادا ( ۱۵ روز ) *۵
  ۲ شب نیاگارا + ۴ شب تورنتو + ۳شب مونترال + ۵ شب ونکوور
  TK۵۶۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۷۵۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۵۲۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۴۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۲۰اروپا۲۹ اسفندمجارستان – اسلواکی – اتریش – چک ( ۱۲ روز ) *۵
  ۴ شب بوداپست – براتیسلاوا + ۴ شب وین +
  ۳ شب پراگ
  TK۲۸۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۹۹۰یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۶۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۱۱۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۲۱اروپا۲۹ اسفندکشتی کروز ( ۱۱ روز ) *۵
  جنوا – ۷ شب کشتی – ۱ شب فلورانس
  ۳ شب رم
  TK
  QR
  ۳۶۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۵۰۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۳۶۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  ۲۶۹۰ یورو
  +
  نرخ بلیط
  مشاهده تور
  ۲۲اروپا۲ فروردینسوئیس - هلند (۸ روزه) ۴*
  ۴ شب لوزان + ۳ شب آمستردام
  TK۱۹۹۰ یورو
  +
  ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
  ۲۷۳۰ یورو
  +
  ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
  ۱۷۸۰ یورو
  +
  ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
  ۹۹۰ یورو
  +
  ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
  مشاهده تور
  ۲۳اروپا۲ فروردینسوئیس - اسپانیا (۹ روزه) ۴*
  ۴ شب لوزان + ۴ شب بارسلون
  TK۱۹۹۰ یورو
  +
  ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
  ۲۷۳۰ یورو
  +
  ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
  ۱۷۵۰ یورو
  +
  ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
  ۹۹۰ یورو
  +
  ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
  مشاهده تور

  رزرو تور

   

  تایید کاربر