تور اروپا

تور اروپا

تورهای اروپایی
تاریخ اعتبار تا پایان بهار ۹۸

ردیفقارهتاریخ حرکتمدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختهمشاهده پکیج تور
۱اروپا۱۰خرداد سوییس (۹روزه( ۴*
ژنو-۳شب لوزان-۲شب لوسرن-۳شب زوریخ
TK۱۷۹۰ یورو+
نرخ بلیط
۲۵۹۰ یورو+ نرخ بلیط۱۶۹۰یورو+
نرخ بلیط
۷۹۰ یورو+ نرخ بلیطمشاهده تور
۲اروپا۸ خردادسوییس-ایتالیا(۷روزه)۴*
۳شب زوریخ-۲شب میلان-۱شب ونیز
TK۱۴۹۰ یورو+
نرخ بلیط
۲۱۹۰ یورو+ نرخ بلیط۱۳۵۰یورو+
نرخ بلیط
۶۹۰ یورو+
نرخ بلیط
مشاهده تور
۳اروپا۸ خردادسوییس-ایتالیا-اسپانیا(۱۰روزه)۴*
۳شب زوریخ-۲شب میلان-۱شب ونیز-۳شب بارسلون
TK۱۹۹۰ یورو+
نرخ بلیط
۲۸۹۰یورو+
نرخ بلیط
۱۷۹۰یورو+
نرخ بلیط
۸۹۰ یورو+
نرخ بلیط
مشاهده تور
۴اروپا۹ خردادایتالیا(۸روزه)۴*
۲شب ونیز-۲شب فلورانس-۳شب رم
TK۱۲۹۰ یورو+
نرخ بلیط
۱۹۹۰یورو+
نرخ بلیط
۱۱۹۰یورو+
نرخ بلیط
۵۹۰ یورو+
نرخ بلیط
مشاهده تور
۵اروپا۱۱ خردادایتالیا-اسپانیا(۷روزه)۴*
۳شب رم-۳شب بارسلون
TK۱۳۹۰ یورو+ نرخ بلیط۲۰۹۰ یورو+ نرخ بلیط۱۱۹۰ یورو+ نرخ بلیط۵۹۰ یورو+ نرخ بلیطمشاهده تور
۶اروپا۲۶اردیبهشت ۹خرداد
۲۳خرداد
اسپانیا(۸روزه)۴*
۷شب بارسلون
TK
۹۹۰ یورو+
نرخ بلیط
۱۶۹۰یورو+
نرخ بلیط
۸۹۰ یورو+
نرخ بلیط
۵۹۰ یورو+
نرخ بلیط
مشاهده تور
۷اروپا۱۰خرداداسپانیا(۸روزه)۴*
۳شب مادرید-۴شب بارسلون
TK+ ۱۳۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۱۹۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۱۱۹۰یورو
نرخ بلیط
+۵۹۰یورو
نرخ بلیط
مشاهده تور
۸اروپا۲۰اردیبهشتیونان(۷روزه)۴*
۶شب آتن
TK
+ ۷۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۱۲۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۶۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۳۹۰یورو
نرخ بلیط
مشاهده تور
۹اروپا۱۰خردادیونان(۷روزه)*۴
۶شب آتن
TK+ ۸۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۱۳۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۷۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۴۹۰یورو
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۰اروپا۱۰خردادیونان-ایتالیا(۸روز)۴*
۴شب آتن-۳شب رم
TK
+ ۱۲۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۱۹۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۱۱۹۰یورو
نرخ بلیط
+ ۵۹۰یورو
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۱اروپا۱۰خردادمجارستان-اتریش(۸روز)۴*
۴شب بوداپست-۳شب وین
TK+ یورو۱۲۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۹۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۱۹۰
نرخ بلیط
+ ۵۹۰یورو
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۲اروپا۲۳فروردین
۳۰فروردین
فرانسه(۸روز)۴* رنسانس
۷شب پاریس
TK+ یورو۹۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۶۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۸۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۴۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۳اروپا۶اردیبهشت
۱۳اردیبهشت
۲۰اردیبهشت
۲۷اردیبهشت
فرانسه(۸روز)۴* رنسانس
۷شب پاریس
TK+ یورو۹۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۶۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۸۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۴۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۴اروپا۳خرداد
۱۷خرداد
۲۴خرداد
۳۱خرداد
فرانسه(۸روز)۴* رنسانس
۷شب پاریس
TK+ یورو۹۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۶۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۸۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۴۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۵اروپا۱۰خردادفرانسه(۸روز)۴* رنسانس
۷شب پاریس
TK+ یورو۱۱۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۸۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۰۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۶۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۶اروپا۵خردادفرانسه-سوییس(۷روز)۴*
۳شب پاریس-۳شب زوریخ
TK+ یورو۱۳۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۲۰۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۲۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۶۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۷اروپا۹خرداد
۱۶خرداد
۲۳خرداد
۳۰خرداد
فرانسه-اسپانیا(۸روز)۴*
۴شب پاریس-۳شب بارسلون
TK
+ یورو۱۵۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۲۴۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۴۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۶۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۸اروپا۹خرداد
۱۶خرداد
۲۳خرداد
۳۰خرداد
فرانسه-ایتالیا(۷روز)۴*
۴شب پاریس-۲شب میلان
TK+ یورو۱۳۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۹۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۲۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۵۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۱۹اروپا۱۰خردادفرانسه-هلند(۷روز)۴*
۴شب پاریس-۲شب آمستردام
TK+ یورو۱۳۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۹۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۲۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۵۹۰
نرخ بلیط
مشاهده
۲۰اروپا۵خردادفرانسه-سوییس -ایتالیا(۱۰روز)۴*
۳شب پاریس-۳شب زوریخ- ۲شب میلان-۱شب ونیز
TK+ یورو۲۲۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۳۲۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۲۰۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۹۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۲۰اروپا۵خردادفرانسه-سوییس –ایتالیا-اسپانیا(۱۳روز)۴*
۳شب پاریس-۳شب زوریخ- ۲شب میلان-۱شب ونیز -۳شب بارسلون
TK+ یورو۲۹۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۳۹۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۳۶۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۱۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۲۰اروپا۲خرداد
۲۳خرداد
سوییس (۶روزه( ۴*
۳شب زوریخ-۲شب لوزان-ژنو
TK+ یورو۱۱۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۷۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۰۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۵۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۲۰اروپا۱۳خردادسوییس (۶روزه( ۴*
۳شب زوریخ-۲شب لوزان-ژنو
TK+ یورو۱۲۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۸۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۱۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۶۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور

توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵

رزرو تور

 

تایید کاربر