تور اروپا

تور اروپا

تورهای اروپایی
تاریخ اعتبار تا پایان تابستان ۹۸

ردیفقارهتاریخ حرکتمدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختهمشاهده پکیج تور
۱اروپا۶ تیرسوییس - فرانسه
لوزان – پاریس (۶ شب و ۷ روز)
TK+ یورو۱۲۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۱۷۵۰
نرخ بلیط
+ یورو۹۹۰
نرخ بلیط
+ یورو۵۹۰
نرخ بلیط
مشاهده تور
۲اروپا۱۳ تیرسوییس
زوریخ (۴ شب و ۵ روز)
TK۶۹۰ یورو+نرخ بلیط۱۰۹۰ یورو+ نرخ بلیط۶۰۰ یورو+نرخ بلیط۲۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۳اروپا۲۱ تیرسوییس
لوگانو (۴ شب و ۵ روز)
TK۶۹۰ یورو+نرخ بلیط۱۰۹۰ یورو+ نرخ بلیط۶۰۰ یورو+نرخ بلیط۲۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۴اروپا۲۷ تیرسوییس
لوزان – زوریخ (۵ شب و ۶ روز)
TK۹۹۰ یورو+نرخ بلیط۱۴۹۰یورو+نرخ بلیط۷۱۰ یورو+نرخ بلیط۳۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۵اروپا۶ مردادسوییس
لوزان (۴ شب و ۵ روز)
TK۶۷۰ یورو+ نرخ بلیط۱۰۷۰ یورو+ نرخ بلیط۵۹۰ یورو+ نرخ بلیط۲۹۰ یورو+ نرخ بلیطمشاهده تور
۶اروپا۱۰ مردادسوییس
زوریخ (۴ شب و ۵روز)
TK۶۹۰ یورو+ نرخ بلیط۱۰۹۰یورو+نرخ بلیط۶۰۰ یورو+نرخ بلیط۲۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۷اروپا۲۰ مردادسوییس
لوزان (۴ شب و ۵ روز)
TK۶۷۰ یورو+نرخ بلیط۱۰۷۰ یورو+ نرخ بلیط۵۹۰ یورو+نرخ بلیط۲۹۰ یورو+ نرخ بلیطمشاهده تور
۸اروپا۲۴ مردادسوییس - ایتالیا
لوگانو – میلان – ونیز (۶ شب و ۷ روز)
TK۱۳۴۰یورو+نرخ بلیط۱۷۵۰ یورو+ نرخ بلیط۹۹۰ یورو+نرخ بلیط۶۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۹اروپا۲۵ مردادسوییس
لوگانو( ۴ شب و ۵ روز)
TK۶۹۰ یورو+نرخ بلیط۱۰۹۰یورو+نرخ بلیط۶۰۰ یورو+نرخ بلیط۲۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۱۰اروپا۳۱ مردادسوییس
لوزان – زوریخ – برن (۷ شب و ۸ روز)
TK۱۱۹۰ یورو+نرخ بلیط۱۷۹۰یورو+نرخ بلیط۸۹۰ یورو+نرخ بلیط۴۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۱۱اروپا۵ شهریورسوییس
لوگانو (۴ شب و ۵ روز)
TK۶۹۰ یورو+ نرخ بلیط۱۰۹۰ یورو+ نرخ بلیط۶۰۰ یورو+ نرخ بلیط۲۹۰ یورو+ نرخ بلیطمشاهده تور
۱۲اروپا۱۴ شهریورسوییس فرانسه
لوزان- پاریس (۶ شب و ۷ روز)
TK۱۲۹۰ یورو+ نرخ بلیط۱۷۵۰یورو+نرخ بلیط۹۹۰ یورو+نرخ بلیط۵۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۱۳اروپا۱۴ شهریورسوییس اسپانیا
لوزان – بارسلون ( ۶ شب و ۷ روز)
TK۱۳۲۰ یورو+نرخ بلیط۱۷۱۰یورو+نرخ بلیط۱۰۷۰ یورو+نرخ بلیط۶۷۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۱۴اروپا۱۵ شهریورسوییس
لوگانو (۴ شب و ۵ روز)
TK۶۹۰ یورو+نرخ بلیط۱۰۹۰یورو+نرخ بلیط۶۰۰ یورو+نرخ بلیط۲۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور
۱۵اروپا۲۱ شهریورسوییس
لوزان- زوریخ (۵ شب و۶ روز)
TK۹۹۰ یورو+ نرخ بلیط۱۴۹۰ یورو+ نرخ بلیط۷۱۰ یورو+ نرخ بلیط۳۹۰ یورو+ نرخ بلیطمشاهده تور
۱۶اروپا۲۶ شهریورسوییس
لوگانو (۴ شب و ۵ روز)
TK۶۹۰ یورو+ نرخ بلیط۱۰۹۰یورو+نرخ بلیط۶۰۰ یورو+نرخ بلیط۲۹۰ یورو+نرخ بلیطمشاهده تور

توضیحات

  • کسب اطلاعات بیشتر و رزرواسیون
  • آدرس دفتر شماره یک: شیراز – خیابان رودکی – تلفکس: ۳۲۳۳۱۱۲۳ آدرس دفتر شماره دو: شیراز – خیابان فرهنگشهر – تلفکس: ۳۶۲۵۷۵۰۵

رزرو تور

 

تایید کاربر